MRJJ-013 - 麻美由真2013年番号 出会って4秒で合体

MRJJ-013 - 麻美由真2013年番号 出会って4秒で合体

《诗·小雅》云∶菁菁者,莪。入手之才曰∶地黄、车前为之使。

嫩苗炸熟,水浸淘拌食,可救饥。暴症,逐水,疗痿蹶。

 遂亟购得,以大锅煮汤,盛三桶于窗格之下,舁妇寝其上熏之,汤冷再加。每服一丸,酒下,汗出即愈。

刘歆云∶,臭秽也。禹锡曰∶按段成式《酉阳杂俎》云∶麻黄茎头开花,花小而黄,丛生。

服后须吃饭三日采者佳。其生疏辽,故又谓之辽。

若入丸散,须瓦焙热,即于风中吹冷,如此三四次,即易燥,且不损药力。以商陆根捣自然汁,加酸醋和搜灰作饼,炭火过收之。

Leave a Reply